از تنوع رنگی در کار هایشان بسیار زیاد  راضی هستم   و چند ساله مشتریشان هستم  خریدار پرده کتان

سوین شکاریبببذبذ

سوین شکاری

از تنوع رنگی در کار هایشان بسیار زیاد  راضی هستم   و چند ساله مشتریشان هستم  خریدار پرده کتان

خریدار پرده کتان

صادق محمدی

کیفیت پرده ها بسار خوب است و ما پرده های خانه مان را از پرده ویکتوریا تهیه می کنیم ..! خریدار پرده مخمل